Over wetten en eisen voor de huisvestingsmanager – deel 2

Vorige week schreef ik deel 1 van de tweedelige blogserie over wetten en eisen die voor huisvestingsmanagers van belang zijn. In dat deel stond de huidige wet- en regelgeving centraal. Lees dat blog ‘Wanneer staat er een advocaat op mijn stoep’. In dit tweede deel behandel ik de aankomende veranderingen in de wet- en regelgeving. Ik ga in op de Wet Kwaliteitsborging en op de nieuwe Omgevingswet. Voor beide leg ik uit wat de impact is voor jou als huisvestingsmanager.

Wet Kwaliteitsborging

Per 1 januari 2018 zal – naar alle waarschijnlijkheid – de Wet Kwaliteitsborging in de bouw van start gaan. Deze wet is voornamelijk van toepassing op nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Deze wet regelt dat de handhaving en kwaliteitscontrole van het bevoegd gezag (de gemeente meestal) naar een gecertificeerde kwaliteitsborger verschuift. Het doel van deze verandering is om de gehele bouwsector te prikkelen om een betere kwaliteit te leveren. Dit wordt bereikt met deze wet door o.a. faalkosten te beheersen en de verantwoordelijkheid daarvoor te regelen.

De gemeente blijft wel verantwoordelijk voor de beoordeling van Welstand en mogelijk gevaar voor de buren. De bouwtechnische eisen (zoals die in het bouwbesluit beschreven staan) worden voortaan echter door de kwaliteitsborger geregeld. Bij gereed melding verklaart de kwaliteitsborger aan de gemeente dat er gebouwd is conform voorschriften én conform het opleverdossier. Vooral met dit laatste onderdeel ben ik vanuit Gebouwinzicht natuurlijk heel blij, want de stap van opleverdossier naar een goed gebouwdossier is heel klein.

Van opleverdossier naar gebouwdossier

Een belangrijk onderdeel van deze wet Kwaliteitsborging is het opleverdossier dat aannemers moeten aanleveren. De compleetheid van dit dossier moet gecontroleerd worden door de onafhankelijke kwaliteitsborger . Een deel van deze informatie moet daarnaast ook bij gereed melding verstrekt worden aan het bevoegd gezag. Hierdoor is geborgd dat er een dossier komt.

Haje van Egmond schrijft over de inhoud van dit dossier op de site van stichting IBK “In ieder geval moet het dossier tekeningen en berekeningen van het bouwwerk en de bijbehorende installaties bevatten en een beschrijving van de toegepaste materialen, installaties, en de gebruiksfuncties van het bouwwerk. Ook moet informatie worden geleverd die nodig is voor gebruik en onderhoud van het bouwwerk.”

Een belangrijke aanvulling is ook de aansprakelijkheid. De bouwer blijft na oplevering aansprakelijk voor alle gebreken die na het moment van oplevering worden ontdekt, tenzij deze niet aan de bouwer zijn toe te rekenen.

Kortom, hou de berichtgeving over dit onderwerp de komende tijd in de gaten, want deze nieuwe wet, gaat, ook in de bestaande bouw, een grote impact hebben.

Omgevingswet

Per 1 januari 2019 zal – wederom naar alle waarschijnlijkheid – de nieuwe Omgevingswet in werking treden. Dit is een grote verandering in het landschap binnen de huidige wet- en regelgeving. Het doel is om de vergunningverlening in de leefomgeving te versimpelen. Van 26 wetten, 120 Maatregelen van bestuur, 120 ministeriele regelingen en 5000 wetsartikelen, naar 1 Omgevingswet waar al deze onderdelen op een andere manier geordend en toegankelijk zijn.

De leefomgeving centraal

In de nieuwe Omgevingswet staat de leefomgeving in zijn geheel centraal. Per gemeente wordt een omgevingsvisie gemaakt. Deze omgevingsvisies zijn veel uitgebreider dan de huidige bestemmingsplannen, maar zijn tegelijkertijd ook bondiger, omdat ze beschreven zijn in algemenere termen: meer prestatiegericht dan voorschrijvend. De omgevingsvisie wordt gevuld met omgevingsplannen, omgevingswaarden en lokale programma’s.

De nieuwe Omgevingswet bestaat uit vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).

  • 1. Het Omgevingsbesluit: deze bevat de spelregels, o.a. bevoegd gezag, totstandkomingsprocedures en handhaving bepalingen.
   2. Besluit Kwaliteit Leefomgeving: gericht op bestuursorganen. Bevat de normen en instructieregels milieu en veiligheid.
   3. Het Besluit Activiteiten Leefomgeving: gericht op burgers, bedrijven en bestuursorganen. Bevat algemene rechtstreeks werkende regels in de leefomgeving; tevens vergunning, meldingen en informatieplichten.
   4. Besluit Bouwwerken leefomgeving: gericht op burgers, bedrijven en bestuursorganen. Bevat algemene rechtstreeks geldende regels voor bouwwerken.
 • wet-regelgeving-verandering-huisvestigingsmanager

  Bron: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

  Gaat alles nu op zijn kop? Nee!

  De nieuwe omgevingswet bevat weinig echt nieuwe wetten en regels. Het is alleen op een andere manier geordend. In het Besluit Activiteiten Leefomgeving zit o.a. het voormalige Activiteitenbesluit. Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) blijft lijken op het Bouwbesluit 2012. De meeste voorschriften blijven in tact. Alleen de volgorde wordt wel significant anders. Waar het huidige bouwbesluit start met de regels voor nieuwbouw, en daarna de aanvullende regels voor bestaande bouw, is dat straks andersom. Afgestemd op de gewijzigde opgave begint het niet BBL met de regels voor bestaande bouw, dan functiewijziging, dan verbouw, en dan pas de aanvullende regels voor nieuwbouw.

  Naast het bouwbesluit 2012, zijn ook het Besluit Energieprestatie gebouwen (energielabels, keuring airco’s); het Asbestverwijderingsbesluit en delen van het activiteitenbesluit (keuring kleine stookinstallaties, energiebesparende maatregelen) opgenomen. Oftewel, in het nieuwe BBL staan veel regels die voor huisvestingsmanagers van toepassing zijn.

  Planning en stand van zaken

  De Omgevingswet is reeds gepubliceerd en de consultatieversies AMvB’s zijn gepubliceerd en worden momenteel aangepast. De Invoeringswet (die het overgangsrecht regelt) moet wel nog afgemaakt worden. De verwachtte inwerkingtreding is per 1 januari 2019 met een minimale digitale variant van huidige Omgevings Loket Online en de Activiteiten Internet Module. Volledige digitalisering via 1 digitaal loket wordt pas verwacht in 2024. Maar dan is de omgevingswet zelf dus al 5 jaar van toepassing.

  Bovenstaande informatie met nadere toelichting kun je terug vinden op de website: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

  Wil je meer weten?

  Onlangs gaf ik in opdracht van de Hogeschool Utrecht en Helix een in-company training in het kader van de Permanente Educatie. In een dagdeel trainde ik 25 BOEI-inspecteurs en -adviseurs over Wet- en Regelgeving in relatie tot het gebouwdossier. Dit kan ik natuurlijk ook bij jou komen doen! Heb je interesse of wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met mij op per mail (sannie@gebouwinzicht.nl) of telefonisch op 06 221 551 75. Samen bespreken we dan de mogelijkheden.

  [fsb-social-bar]

  Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

  Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

  Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

  Hartelijk dank.