Er gebeurt veel op het gebied van duurzaamheid in Nederland, ook in wetgeving. Veel van de Nederlandse wetgeving is een vertaling van regelgeving vastgesteld door de Europese Unie. In een vorige blog hebben we de belangrijkste Nederlandse regels rondom energiebesparing in gebouwen uitgelegd. In deze blog gaan we in op een aantal begrippen uit de Europese richtlijnen.

Met Gebouwinzicht komen we dit namelijk bij veel klanten tegen: bij het opstellen van beleid is wetgeving veelal bepalend en kader scheppend. Veel van onze klanten willen om een of andere reden rapporteren over duurzaamheid. Of dat nou is om te voldoen aan de eisen voor een BREEAM certificaat, een wens van de aandeelhouders, of omdat het gewoonweg moet van de wet. Om te kunnen rapporteren heb je inzicht nodig in je informatie en gegevens. Inzicht is de basis van continue verduurzaming. Echter, probeer in het woud van alle verschillende formats en verplichtingen maar eens te snappen wat je nog meer aan moet leveren. Een hele uitdaging.

We zetten daarom een aantal belangrijke begrippen vanuit Europese wetgeving, op gebied van duurzaamheidsrapportage, voor je op een rijtje.

De basis: Europese Green Deal

De basis voor de verduurzamingsplannen van de EU is gelegd in de Europese Green Deal, oftewel de EU-strategie om Europa uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te maken. De strategie is gemaakt om te voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs, waar bijna alle landen van de wereld voor getekend hebben. De Europese Green Deal moet het mogelijk maken dat we in 2050 voldoen aan de einddoelen én heeft een tussendoelstelling voor 2030. In 2030 willen we in Europa netto 55% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990. Hiervoor wordt de term “Fit for 55” gebruikt. Energie Efficiëntie is een belangrijk onderdeel van de EU-strategie.

Relevante wetgeving

Vanuit de strategie volgt praktische wetgeving. Deze ken je wellicht al of deze komt er in de (nabije) toekomst aan. Hieronder een rijtje van de belangrijkste EU-wetgeving die voor bestaande gebouwen van toepassing zijn als het gaat over duurzaamheid.

Corporate Sustainability Reporting (CSRD)
Als onderdeel van de Europese Green Deal worden verschillende soorten bedrijven verplicht om te rapporteren over risico’s en kansen die voortkomen uit sociale en klimaat gerelateerde kwesties. Hieronder wordt toegelicht vanaf wanneer en voor welke bedrijven deze regels (gaan) gelden.

NFRD en CSRD
Non-Financial Reporting Directive (NFRD) is de voorganger van Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De NFRD was actief vanaf 2014 en geldt tot januari 2024. Bedrijven dienen zich nu al voor te bereiden op rapporteren volgens de CSRD. De nieuwe richtlijn gaat niet voor alle partijen tegelijk gelden. Met de vervanging van de NFRD door de CSRD zijn de eisen rondom het rapporteren over sociale- en klimaat gerelateerde informatie aangescherpt. Daarnaast is de doelgroep vergroot, waardoor ook genoteerde MKB’ers onderdeel worden van deze regels. Bedrijven die al onder de NFRD vielen moeten vanaf 2025 ook aan CSRD voldoen en moeten dan rapporteren over boekjaar 2024. Bedrijven die niet onder de NFRD vielen, maar wel aan twee van de drie criteria (zie hieronder) voldoen én beursgenoteerd zijn, moeten vanaf 2026 voldoen aan de CSRD.

CSRD is geldend voor alle grote bedrijven die aan twee van de drie volgende criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

NFRD werd in Nederland bij implementatie van de richtlijn in wet- en regelgeving vertaald naar Bekendmaking van Niet-Financiële Informatie (BNFI). Andere Europese landen hebben ook een eigen invulling gegeven aan de NFRD. Zo zijn er voorbeelden van Zweden en Luxemburg waar de regels nog strenger zijn dan de EU richtlijn aangeeft. In de basis vraagt de NFRD bedrijven anders te kijken naar hun bedrijfsvoering, los van doelen voor omzet en winst.

Gemeenschappelijke rapportagestandaarden ontbraken nog voor de NFRD, maar die zijn er wel gekomen bij de introductie van de CSRD. Dit maakt het makkelijker om bedrijven onderling te vergelijken, ook tussen verschillende lidstaten. Met de introductie van de CSRD komt ook de eis om rapportages onafhankelijk te laten controleren.

Waar moeten bedrijven over rapporteren?

ESRS
ESRS staat voor European Sustainability Reporting Standards. Deze standaard is een essentieel onderdeel van de CSRD. Het vormt namelijk de inhoudelijke uitwerking van de CSRD. In de ESRS wordt onderscheid gemaakt tussen de algemene rapportage standaarden (ESRS 1 en 2) en de onderwerp specifieke standaarden voor de thema’s Environmental, Social en Governance (ESG). In het overzicht van PWC is duidelijk te zien wat de onderwerpen zijn:

csrd-esrs-tabel-en-v2

Afbeelding bron: www.pwc.nl

Rapporteren gaat volgens het dubbele materialiteitsprincipe. Dit betekent dat je zowel over financiële als materiële gevolgen moet rapporteren. De rapportage wordt uiteindelijk gecontroleerd door een externe accountant.

SER heeft een samenvattende rapportage opgesteld over CSRD en ESRS, bekijk deze hier.

SFDR
De SFDR staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation. Waar de CSRD ook niet-financiële partijen verplicht om te rapporteren is de SFDR alleen gericht op financiële instellingen. Het doel van de SFDR is om eindbeleggers informatie geven over de effecten van hun belegging op duurzaamheid en moet dus meer transparantie creëren. Het beleggingsbeleid en de beslissingen die worden genomen zouden hierdoor moeten verbeteren. Grote financiële instellingen – waar deze richtlijn op van toepassing is – zijn bijvoorbeeld banken, beleggingsondernemingen, pensioenfondsen, vermogensbeheerders, enzovoort. Ook is de SFDR voor financieel adviseurs (vanaf 3 medewerkers) van toepassing. Val je niet onder één van deze categorieën, dan heb je er niet mee te maken.

EU-Taxonomie
De EU-Taxonomie, voluit: EU Taxonomy for Sustainable Activities, is nog zo’n begrip, maar hoe verhoudt het zich tot bovenstaande begrippen? De EU-taxonomie is een classificatiesysteem waarmee je kan beslissen of een investering duurzaam is of niet. De ESRS (uitwerking van CSRD) verplicht je om in lijn te zijn met de EU-Taxonomie. Het zijn dus criteria om vast te leggen of een investering duurzaam is of niet met als doel greenwashing voorkomen. Je kan de EU-Taxonomie dus gebruiken om aan te tonen dat je aan de ESRS (rapportage richtlijnen) voor de CSRD (rapportage verplichting) voldoet.

Definitie EU: “This Regulation establishes the criteria for determining whether an economic activity qualifies as environmentally sustainable for the purposes of establishing the degree to which an investment is environmentally sustainable.”

Wil je meer weten over de EU-Taxonomy voor de Gebouwde omgeving? De DGBC organiseert daar binnenkort een interessant seminar over. Klik hier voor de agenda van DGBC.

EPBD en EED
Tevens zijn de EPBD en EED ook belangrijke EU-wetgeving. EPBD staat voor European Performance of Buildings Directive Europese Richtlijn voor Gebouwen. De Energie-audit is een verplichting vanuit de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) voor de grotere organisaties. Deze begrippen hebben we recent in een ander blog toegelicht.

Conclusie

Er speelt dus veel vanuit de EU. Er is meer en meer vraag naar transparantie. Bovenstaande wetgeving gaat over het rapporteren met als doel om meer transparantie te creëren. Greenwashing wordt hiermee tegengegaan. Een eis is echter dat je de informatie in de basis op orde hebt. Alleen zo kan je invulling geven aan je doelstellingen en ook gericht te werk gaan met je portfolio. Voor nu is de wetgeving alleen op beursgenoteerde bedrijven (met ook aanvullende criteria) gericht, maar voor de toekomst is zeker niet uitgesloten dat bedrijven die daar nu niet onder vallen ook moeten rapporteren. Het is dus altijd goed om nu al actief op de hoogte te zijn van actieve (en toekomstige) wetgeving.

Meer behoefte aan inzicht? We komen graag met je in gesprek om zo te kijken wat er nodig is. We bieden bijvoorbeeld een QuickScan Informatiemanagement aan. In deze QuickScan vragen we je uit over hoe je de informatiestromen in je organisatie nu hebt ingericht. We stellen daarbij uiteraard ook de vragen waarmee jij inzicht krijgt in de koppeling van de informatie die je nu al hebt, de informatie die je volgens wet- en regelgeving zou moeten aanleveren. Daarnaast adviseren we hoe je dit proces in de toekomst makkelijker kan borgen.

Wil jij ook inzicht, waar je aan nu al mee aan de slag kan? Neem dan contact met ons op.

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.