Sinds november 2021 is er een nieuwe versie van BREEAM-NL In Use op de markt, BREEAM-NL In Use v6. Inmiddels heeft Gebouwinzicht meerdere projecten afgerond met deze nieuwe versie. Dit waren zowel losse quickscans voor een enkel gebouw, als ook hele portefeuilles en daarbij hebben we ervaring zowel opgedaan in de rol van BREEAM Expert als ook in de rol BREEAM Assessor. In deze blog vertellen wij wat meer over onze ervaringen. Samenvattend kunnen we stellen dat de V6 versie heel anders is dan de vorige versie (BREEAM-NL In Use 2016) en wat betreft bewijslast steeds meer op BREEAM-NL Nieuwbouw gaat lijken. Ook andere functies die we al kennen uit de BREEAM-nieuwbouw komen nu ook terug in de BREEAM-NL In Use. Denk daarbij aan verplichte credits en filtercredits.

Strengere beoordeling

Allereerst is bij deze nieuwe versie de beoordeling een stuk strenger geworden. Dat was overigens ook wat we verwacht hadden. BREEAM is een bovenwettelijk middel en moet dus meebewegen met de tijd om ook bovenwettelijk te blijven. De DGBC heeft vanaf het begin gecommuniceerd dat panden minimaal een kwalificatie lager zullen behalen bij overgang van de oude versie naar de V6 versie. De oude versie is dan ook al 6 jaar oud (komt uit 2016). In de praktijk blijkt dit echter heel anders te zijn: we hebben inderdaad projecten die een significant lagere score halen (soms zelfs meer dan een kwalificatie lager), maar we hebben ook meegemaakt dat de score hetzelfde bleef (en op sommige onderdelen zelfs hoger uitviel) bij overgang naar versie V6. De belangrijkste reden hiervoor is volgens ons omdat de gevraagde bewijslast, en dus de informatievoorziening, een veel belangrijkere rol speelt in de V6 versie. Over het algemeen kan je echter zeggen: de lat ligt hoger dan eerst.

Verplichte credits

Naast de strengere beoordeling zijn ook verplichte credits toegevoegd. De BREEAM-NL In Use gaat wat dat betreft steeds meer op BREEAM Nieuwbouw lijken. Verplichte credits moeten nu verplicht behaald worden om een bepaalde kwalificatie te behalen, maar er zijn er ook een aantal die nodig zijn om überhaupt een score te kunnen behalen. Hieronder een overzicht:

Blog Gebouwinzict Sannie Verweij Breeam-NL in use v6 01
Blog Gebouwinzict Sannie Verweij Breeam-NL in use v6 02

In de tabellen is zichtbaar dat vooral op het onderdeel Beheer zware verplichtingen zitten. Zo moet de beheerder/ facility manager een actief inkoopbeleid hebben waarin staat dat alle houtproducten (en op hout gebaseerde producten) die gedurende het beheer van de asset gebruikt worden legaal zijn gekapt en verhandeld (denk bijvoorbeeld aan het FSC-keurmerk of gelijkwaardig). En dit moet dus aantoonbaar geregeld zijn! Is dat niet het geval, dan kan dus meteen helemaal geen score worden toegekend op het onderdeel Beheer. Daarnaast is er ook een minimale score nodig op het onderdeel Brandveiligheid. Dit gaat over het bewijs dat er een recente risicobeoordeling Brandveiligheid is uitgevoerd. In principe zou ieder gebouw dit al moeten hebben, omdat je ook vanuit de zorgplicht Bouwbesluit als eigenaar verantwoordelijk bent voor een brandveilig gebruik. Maar omdat hier niet op gehandhaafd wordt, blijkt in de praktijk lang niet elke organisatie regelmatig deze risicobeoordelingen uit te voeren. Toch goed dat BREEAM daar nu wel echt naar vraagt en dit dus ook als verplichte basisvereiste stelt.

Nieuwe categorieën en nieuwe credits

Met de V6 versie zijn ook inhoudelijk nieuwe credits toegevoegd. Vooral in de Energie categorie zien we veel inhoudelijke wijzigingen en nieuwe credits. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld credit ENE 11, waarin de regeltechnische voorzieningen voor klimaatinstallaties wordt uitgelicht. Weet jij of luchtvochtigheid geregeld wordt? Kan er tegelijk verwarmd of gekoeld worden in jouw gebouw? Door hier meer inzicht in te hebben wordt gestimuleerd meer zaken meetbaar en stuurbaar te maken via het Gebouw Beheer Systeem (GBS). Voor complexe gebouwen is het goed om steeds meer inzicht te hebben. Daarom een interessante toevoeging aan de beoordelingsrichtlijn die echt bijdraagt aan verdere verduurzaming van het gebouw.
Ook zijn er veranderingen in de categorie indeling. Er is 1 hele nieuwe categorie toegevoegd, die veel meer gaat over hoe je omgaat met de gevolgen van klimaatverandering. Deze categorie heeft de naam Bestendigheid gekregen, Resilience (RSL). De credits die hierin staan zijn wel grotendeels al bekend, het betreft credits die vroeger in andere categorieën stonden, zoals bijvoorbeeld de credits over brandveiligheid (stonden bij MAT), credits over overstromingsrisico (stonden bij WAT en POL) en credits over hemelwater (stonden bij POL).
Toch zijn er nog steeds maar 9 categorieën. Er zijn namelijk twee categorieën samengevoegd. Materialen en Afval zijn samengevoegd tot 1 categorie Materiaalstromen: Resources (RSC). Hier staan bekende credits in zoals conditiemeting en ruimte voor afvalinzameling. Maar ook de nieuwe credit RSC 03, waarin naar het gebouwpaspoort wordt gevraagd. Naar onze mening is dit nu nog een lastige credit om te behalen voor bestaande bouw, omdat je echt inzicht moet hebben wat er in je gebouw zit, aan de hand van tekeningen en informatie over hoeveelheden etc. Maar met de doelstellingen rondom circulariteit is dit voor de toekomst wel een essentieel onderdeel in de gebouwde omgeving. Als vanaf nu bij oplevering van een nieuwbouw, renovatie of verbouwing werk wordt gemaakt van het actualiseren van deze gebouwgegevens, dan wordt deze credit in de loop der tijd steeds makkelijker om aan te tonen.
Voor elke van de nieuwe credits geldt dat het altijd even puzzelen is, wat wordt er precies bedoeld en hoe ga je de credit criteria het beste aantonen. Is het zichtbaar in het GBS of kan je het ook fysiek zien in een gebouw? Welke extra informatie heb je verder nodig om dit te bewijzen? Daarom kost de nieuwe versie op dit moment echt nog meer tijd.

De nieuwe filterfunctie

Met de nieuwe versie is ook een filterfunctie geïntroduceerd. Bijvoorbeeld: als je geen parkeergarage hebt, hoef je ook niet aan te tonen dat er energiezuinige verlichting in de parkeergarage zit. Waar in de voorgaande versies van BREEAM volledige punten konden worden toegekend voor een credit kan een credit nu worden ‘weggefilterd’ als de betreffende vraag niet van toepassing is. Dit kan via de assessmenttool bij de algemene projectgegevens of in de credit zelf. Niet alleen heeft dit invloed op hoe het werkt, maar ook op de score. Een credit wegfilteren betekent namelijk dat er totaal minder punten haalbaar zijn en in verhouding een punt dus zwaarder weegt. Het is dan ook niet zo dat als een credit wordt weggefilterd er evenveel punten haalbaar zijn in vergelijking met als een credit volledig behaald wordt.

Het belang van informatievoorziening

Naast alle nieuwe functies en inhoudelijke wijzigingen, zijn we er vooral achter gekomen dat de informatievoorziening in de nieuwe versie nog belangrijker is dan dat het al was. Bij sommige onderdelen zien wij zelfs raakvlakken met de informatievoorziening die benodigd is voor nieuwbouw. Erg streng dus voor bestaande gebouwen! Als expert betekent dit dat bewijslast verzamelen een stuk lastiger en tijdrovender is. Soms is de informatie er gewoonweg niet en moet naar een creatieve oplossing gezocht worden om het aantoonbaar te maken. Voor de assessor betekent dit meer nakijkwerk. Er wordt namelijk ook meer informatie aangeleverd. Ook zijn de credit criteria een stuk uitgebreider, waardoor de assessor überhaupt meer moet controleren. Inzicht in je gebouw is dus een nog belangrijkere voorwaarde om een BREEAM-NL In Use score te behalen.

Conclusie

Al met al is de verandering dus best wel groot. Gelukkig hebben wij inmiddels veel ervaring opgedaan met V6. Vanuit Gebouwinzicht ondersteunen we bedrijven die meer inzicht willen krijgen in de mate van duurzaamheid. BREEAM-NL In Use v6 is nog steeds een heel goed middel om duurzaamheid bespreekbaar en vervolgens meetbaar te maken. Maar omdat de mate van bewijslast op orde brengen in V6 nog belangrijker is, zegt de score niet alleen iets over de mate van duurzaamheid, maar ook iets over hoe goed jij je gebouwdossier op orde hebt.

Rol voor Gebouwinzicht

Wij adviseren dan ook om eerst een Quickscan BREEAM-NL In Use uit te voeren. Op basis van een paar gesprekken en de reeds beschikbare bewijslast een indicatie geven we aan welke score je nu met je gebouw waarschijnlijk zou kunnen halen. Daaruit volgen dan een aantal adviezen waarvan wij denken dat ze bijdragen aan een betere score. Soms betreft dit verduurzaming van het gebouw, maar vaker nog zijn dit adviezen om de bewijslast over het gebouw zelf te verbeteren, of de bewijzen rondom beheer en gebruik te verbeteren. Vaak gaat het dan ook om beleid en doelstellingen rondom verduurzaming beter op schrift te zetten, of dat beleid beter te borgen in standaard contracten en aanbestedingen. Maar het kan ook gaan om informatie over het gebouw beter te borgen. Ook hier kan Gebouwinzicht in ondersteunen. Als de bewijslast beter op orde is gebracht, kunnen wij daarna ook helpen om het certificaat ook daadwerkelijk te gaan behalen.

Wil je aan de slag met inzicht krijgen in de mate van duurzaamheid van je gebouw of portefeuille? Of wil jij meteen aan de slag met BREEAM-NL In Use V6? Neem dan gerust contact met ons op. Stuur een e-mail naar Sannie via sannie@gebouwinzicht.nl.

Door Sannie Verweij en Koen Verwoert

Als je deze blog interessant vond, lees dan ook deze

Download GRATIS de “Checklist Gebouwdossier, de 5 hoekstenen van een goed gebouwdossier”

Vul de gegevens in en download de gratis checklist.

Hartelijk dank.